Class Schedule for PPF CrossFit, 1695 Redi Rd., Cumming, GA 30040, 678-910-3080

  Mon Tues Wed Thu Fri Sat
5:00 a.m. WOD WOD WOD WOD WOD  
6:00 a.m. WOD WOD WOD WOD WOD  
7:30 a.m. WOD WOD WOD WOD WOD  
8:30 a.m. WOD WOD WOD WOD WOD Barbell
9:30 a.m. WOD WOD WOD WOD WOD Bootcamp
10:15 a.m. WOD   WOD   WOD  
4:30 p.m. WOD WOD WOD WOD WOD  
5:30 p.m. WOD WOD
Kid Fit
WOD WOD
Kid Fit
WOD  
6:30 p.m. WOD WOD Barbell WOD